Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawowe informacje

Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive behavioral therapy - CBT) jest obecnie jedną z bardziej popularnych metod pracy terapeutycznej. Popularność terapii poznawczo-behawioralnej można wytłumaczyć na trzy sposoby, i każdy z nich jest równie prawdziwy, jak dwa pozostałe. Jakie są powody popularności terapii poznawczo-behawioralnej? 


Powód pierwszy: terapia oparta na badaniach empirycznych 

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią opartą na badaniach empirycznych, co oznacza, iż modele leczenia proponowane dla konkretnych zaburzeń są poparte badaniami potwierdzającymi ich skuteczność. To, by proponowane pacjentom metody leczenia, były poparte badaniami empirycznymi, było jednym z ważniejszych postulatów twórcy TPB Aarona Becka. Sam Beck doszedł do stworzenia nowej metody leczenia zaburzeń emocjonalnych, po tym, gdy przetestował empirycznie wcześniej znane sobie techniki pracy wywodzące się z klasycznej psychoanalizy i nie potwierdził ich słuszności.  

 

Powód drugi: zrozumiałe założenia teoretyczne 

 

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu teoretycznym, mówiącym o tym, że na to, jak każdy z nas się czuje i jak się zachowuje wpływają nasze myśli. Nie sytuacje, nie bodźce zewnętrzne, nie inni ludzie - lecz nasze myśli: myśli na temat sytuacji, myśli na temat bodźców zewnętrznych oraz myśli na temat innych ludzi. I praca skoncentrowana na myślach jest istotnym elementem całego procesu terapeutycznego. 

 

Powód trzeci: relacja terapeutyczna oparta na współpracy

 

Współpraca między terapeutą i pacjentem jest cechą charakterystyczną każdego procesu terapeutycznego. Bez współpracy nie byłoby bowiem terapii. Wydaje się jednak, że w TPB charakter tej współpracy jest szczególny - pacjent występuje bowiem w roli eksperta nie mniej ważnego niż terapeuta. Współpraca w terapii poznawczo-behawioralnej to współpraca pacjenta, który jest ekspertem od swojego życia, rozumienia siebie, znajomości siebie, oraz terapeuty, który jest ekspertem od narzędzi terapeutycznych. 

 

Powody inne 

 

Do innych powodów popularności TPB można by pewnie zaliczyć jej krótkoterminowość, pracowanie nad osiągnięciem konkretnych celów terapeutycznych, przejrzystość zasad terapii, zadania domowe, które jakkolwiek stanowią dodatkowe obciążenie dla pacjenta, to jednak wpływają na większą skuteczność terapii oraz zwiększają poczucie sprawstwa wśród pacjentów. 

 

Czy jest to terapia cud? Nie, bo takich nie ma - każda terapia, jak każda dieta wymaga wysiłku, zaangażowania i pracy własnej - ale na pewno jest to terapia, która daje duże nadzieje na skuteczną zmianę, a tego bez wątpienia każdy uczestnik terapii oczekuje.