Terapia schematów - wprowadzenie

Terapia schematów to jedna z nowszych metod terapeutycznych. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów, dla których klasyczne techniki terapii poznawczo-behawioralnej nie były wystarczające. Twórcą tej terapii jest Jeffrey Young, a jej ogromną zaletą to, iż od samych początków stosowania tej metody są prowadzone badania kliniczne potwierdzające jej skuteczność - bardzo obiecująco wyglądającą skuteczność.

 

Terapia schematów opiera się na koncepcji schematów autorstwa Jeffreya Younga. Jeffrey Young rozumie schemat jako ogólny, wszechogarniający motyw lub wzorzec reakcji i zachowań. Schemat składa się z przekonań, emocji, wspomnień oraz doznań cielesnych, obejmuje więc niejako całość psychologiczną człowieka. Schematy są wytworzone w dzieciństwie lub wczesnej młodości, ale rozwijane przez całe życie. Schematy w dużej części są dysfunkcyjne. 

 

Podstawowe potrzeby emocjonalne - źródła nieadaptacyjnych schematów

 

Podstawowa teza teorii schematów mówi, że nieadaptacyjne schematy powstają wskutek niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie. Wyróżnionych zostało pięć podstawowych potrzeb emocjonalnych, uniwersalnych dla wszystkich ludzi. Są to: 

 • bezpieczne przywiązanie do innych 
 • autonomia, kompetencja i poczucie tożsamości
 • możliwość wyrażania prawdziwych potrzeb i emocji
 • spontaniczność i zabawa 
 • realistyczne granice i samokontrola 

 

Wskutek niewłaściwego zaspokojenia tych podstawowych potrzeb wykształcają się nieadaptacyjne schematy. Jeffrey Young wyróżnił 18 takich schematów. Są to: 

 

 • opuszczenie/niestabilność więzi 
 • nieufność/skrzywdzenie 
 • deprywacja emocjonalna 
 • wadliwość/wstyd
 • izolacja społeczna/wyobcowanie 
 • zależność/niekompetencja
 • podatność na zranienie lub zachorowanie
 • uwikłanie emocjonalne/nie w pełni rozwinięte ja
 • porażka
 • roszczeniowość/wielkościowość
 • niedostateczna samokontrola i samodyscyplina
 • podporządkowywanie się 
 • samopoświęcenie
 • poszukiwanie akceptacji i uznania
 • negatywizm/pesymizm
 • zahamowanie emocjonalne
 • nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm
 • bezwzględna surowość 

 

Każdy z tych schematów przekłada się na konkretne trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym oraz w funkcjonowaniu w relacjach. Terapia schematów ukierunkowana jest na uleczenie wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Odbywa się to dzięki dwóm podstawowym technikom terapeutycznym - powtórnemu ograniczonemu rodzicielstwu oraz empatycznej konfrontacji.